Good-research-photo

ความรู้ที่น่าสนใจลักษณะของงานวิจัยที่ดี

‘งานวิจัย’ คือ งานสืบเสาะค้นคว้าหาความจริง ด้วยวิธีการที่ระบบ สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือได้ ด้วยการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์นั่นเอง หรือวิธีการสังเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด ซึ่งทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น หรือพิสูจน์ความรู้เดิมว่าถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอะไรไหม

ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้…

 • งานวิจัย คือ การคำนวณซึ่งใช้ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งความมีระบบ เข้ามาผสมผสานกัน
 • งานวิจัย คือ งานดีมีเหตุผลและเป้าหมายอย่างเด่นชัด
 • งานวิจัย จำต้องประกอบด้วยเครื่องมือ หรือ เทคนิคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 • งานวิจัยจะต้องมี การรวบรวมข้อมูลใหม่รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ หากแต่กรณีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ในการวิจัยจะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม สำหรับความรู้ที่ได้มาจากความรู้เดิมนั้น อาจมาจากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบซ้ำ
 • งานวิจัย เป็นการศึกษาซึ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีอันแตกต่างกันไป
 • งานวิจัยต้อง ใช้ทั้งความพยายาม, ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เนื่องจากบางครั้งต้องคอยเฝ้าติดตามรวมทั้งบันทึกผลอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน
 • งานวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก ตรวจสอบ รวมทั้งเขียนรายงาน อย่าใส่ใจ ระมัดระวัง เพราะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งหมด
 • มีความสำคัญ รวมทั้งมีประโยชน์ ในการสร้างความรู้ใหม่ หรือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • เมื่อดำเนินการแล้วสามารถหาข้อสรุปหรือยุติได้
 • มีขอบเขตซึ่งเหมาะสมแก่ทรัพยากรนั้นๆ
 • ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่น

Good-research

นอกจากนี้ ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ยังต้องประกอบด้วย…

การตีผลการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป

สำหรับในทางปฏิบัติมีวิธีตีความจากผลที่ได้มา อยู่ 2 วิธีด้วยกัน โดยทั้ง 2 วิธีนี้มีผู้นิยมใช้เท่ากัน นั่นก็คือ…

วิธี 1

มีการวิเคราะห์เฉพาะผลวิเคราะห์ ซึ่งได้มาจากงานวิจัยเท่านั้น โดยไม่นำข้อคิดเห็นใดๆ ก็ตาม มารวมไว้ในข้อสรุป พูดง่ายๆ ก็คือ ให้ตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น เพื่อเป็นการเผยให้เห็นถึงผลลัพธ์ หลังจากนั้นผู้อ่านจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง

วิธี 2

สำหรับวิธีนี้มีการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะซึ่งยกมาจากทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประกอบเข้าด้วยกันกับผลของการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์มีน้ำหนักแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ง่ายต่อการอ่านสำหรับผู้อ่านมากขึ้นกว่าเดิม

การเขียนรายงานการวิจัยแบบมีคุณภาพ

การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ ให้ออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถจับต้องได้ โดยต้องเป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น โดยผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันที ชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ เขียนแต่เนื้อหาแบบรัดกุม นอกจากนี้ยังต้องตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งอย่างถี่ถ้วน ก่อนจะจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

About the author: admin