Research-topic

แก้ปัญหาเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

หนึ่งในปัญหาหลัก สำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นั่นก็คือ ‘วิธีเลือกหัวข้องาน’ เนื่องจากนักวิจัยจำนวนมาก ก็ยังเกิดความสับสนอยู่ว่าอะไรคือปัญหา เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้เห็นในประเด็นของการเลือกหัวข้อซึ่งมีความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างงานวิจัยมีคุณภาพออกมาได้มากที่สุด

หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหาอันน่าสนใจ

 • เลือกจากความสนใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสิ่งที่ตนเองจะทำการวิจัยนั้น มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และคนทั่วไปมีความสนใจไหม เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากไม่อาจลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ความสนใจที่มีต่อเรื่องในการทำวิจัย ของนักวิจัยจึงมีความสำคัญมาก
 • เลือกปัญหาที่ตนเองถนัด การวิจัยเป็นงานซึ่งต้องทำงานในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถในด้านต่างๆ ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถในการใส่รหัสข้อมูล ความสามารถในการตีความหมาย เป็นต้น
 • เลือกปัญหามีคุณค่า โดยปัญหาที่คุณต้องการนำมาทำการวิจัย คือ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ และเสริมความรู้เดิมให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติงานต่อไป
 • ความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการทำวิจัยจะต้องมีการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา รวมทั้งกำลังแรงงาน เพราะฉะนั้นสำหรับการตัดสินใจว่า คุณจะทำการวิจัยในหัวข้อใด คุณจะต้องมีการคำนึงถึงว่า หัวข้อนั้นมีความสำคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด
 • คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครบครันหรือไม่ ปัญหานั้นมีแหล่งค้นคว้าหรือไม่ เป็นต้น

Research-topic-photo

ปัญหางาน ที่น่าสนใจ ซึ่งนำมาสร้างหัวข้องานวิจัย มีดังต่อไปนี้…

 • ต้องเป็นเรื่องมีความสำคัญ มีประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
 • ปัญหานั้นต้องหาคำตอบได้ด้วย วิธีทางวิทยาศาสตร์หรือการหลักการวิจัย
 • เป็นปัญหาที่นำข้อมูลมาตรวจสอบ และหาข้อสรุปได้
 • มอบคำนิยามแก่ปัญหาได้
 • ผู้ดำเนินงาน ต้องวางแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าได้อย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังสามารถเห็นลู่ทางที่จะทำได้สำเร็จ
 • ปัญหานั้น ต้องไม่เกินความสามารถของตนเอง ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างไรก็ตาม
 • มีเครื่องมือมีคุณภาพเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
 • มีความสัมพันธ์ของตัวแปรให้เป็นลู่ทางเห็นได้อย่างเด่นชัด
 • ปัญหานั้นต้องระบุอย่างชัดเจน
 • การกำหนดปัญหา ต้องนำไปทดสอบในรูปแบบเชิงประจักษ์ได้ ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สรุปแล้ว การกำหนดหัวข้อสำหรับวิจัย ให้คุณคิดเอาไว้ง่ายๆ เลยว่าเป็นการกำหนดเรื่องที่จะทำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทำวิจัยมีความเข้าใจในการสร้างหัวข้อมากขึ้น

About the author: admin