ความรู้ที่น่าสนใจลักษณะของงานวิจัยที่ดี

‘งานวิจัย’ คือ งานสืบเสาะค้นคว้าหาความจริง ด้วยวิธีการที่ระบบ สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือได้ ด้วยการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์นั่นเอง หรือวิธีการสังเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด ซึ่งทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น หรือพิสูจน์ความรู้เดิมว่าถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอะไรไหม ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้… งานวิจัย คือ การคำนวณซึ่งใช้ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งความมีระบบ เข้ามาผสมผสานกัน งานวิจัย คือ งานดีมีเหตุผลและเป้าหมายอย่างเด่นชัด งานวิจัย จำต้องประกอบด้วยเครื่องมือ หรือ เทคนิคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ งานวิจัยจะต้องมี การรวบรวมข้อมูลใหม่รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ หากแต่กรณีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ในการวิจัยจะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม สำหรับความรู้ที่ได้มาจากความรู้เดิมนั้น อาจมาจากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบซ้ำ งานวิจัย เป็นการศึกษาซึ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีอันแตกต่างกันไป งานวิจัยต้อง ใช้ทั้งความพยายาม, ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เนื่องจากบางครั้งต้องคอยเฝ้าติดตามรวมทั้งบันทึกผลอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน งานวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก ตรวจสอบ รวมทั้งเขียนรายงาน อย่าใส่ใจ ระมัดระวัง เพราะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งหมด มีความสำคัญ รวมทั้งมีประโยชน์ ในการสร้างความรู้ใหม่ หรือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา...