แก้ปัญหาเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

หนึ่งในปัญหาหลัก สำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นั่นก็คือ ‘วิธีเลือกหัวข้องาน’ เนื่องจากนักวิจัยจำนวนมาก ก็ยังเกิดความสับสนอยู่ว่าอะไรคือปัญหา เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้เห็นในประเด็นของการเลือกหัวข้อซึ่งมีความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างงานวิจัยมีคุณภาพออกมาได้มากที่สุด หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหาอันน่าสนใจ เลือกจากความสนใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสิ่งที่ตนเองจะทำการวิจัยนั้น มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และคนทั่วไปมีความสนใจไหม เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากไม่อาจลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ความสนใจที่มีต่อเรื่องในการทำวิจัย ของนักวิจัยจึงมีความสำคัญมาก เลือกปัญหาที่ตนเองถนัด การวิจัยเป็นงานซึ่งต้องทำงานในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถในด้านต่างๆ ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถในการใส่รหัสข้อมูล ความสามารถในการตีความหมาย เป็นต้น เลือกปัญหามีคุณค่า โดยปัญหาที่คุณต้องการนำมาทำการวิจัย คือ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ และเสริมความรู้เดิมให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติงานต่อไป ความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการทำวิจัยจะต้องมีการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา รวมทั้งกำลังแรงงาน เพราะฉะนั้นสำหรับการตัดสินใจว่า คุณจะทำการวิจัยในหัวข้อใด คุณจะต้องมีการคำนึงถึงว่า หัวข้อนั้นมีความสำคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครบครันหรือไม่ ปัญหานั้นมีแหล่งค้นคว้าหรือไม่ เป็นต้น ปัญหางาน ที่น่าสนใจ...