New

แก้ปัญหาเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

หนึ่งในปัญหาหลัก สำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นั่นก็คือ ‘วิธีเลือกหัวข้องาน’ เนื่องจากนักวิจัยจำนวนมาก ก็ยังเกิดความสับสนอยู่ว่าอะไรคือปัญหา เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้เห็นในประเด็นของการเลือกหัวข้อซึ่งมีความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างงานวิจัยมีคุณภาพออกมาได้มากที่สุด หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหาอันน่าสนใจ เลือกจากความสนใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสิ่งที่ตนเองจะทำการวิจัยนั้น มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และคนทั่วไปมีความสนใจไหม เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากไม่อาจลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ความสนใจที่มีต่อเรื่องในการทำวิจัย ของนักวิจัยจึงมีความสำคัญมาก เลือกปัญหาที่ตนเองถนัด การวิจัยเป็นงานซึ่งต้องทำงานในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถในด้านต่างๆ ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถในการใส่รหัสข้อมูล ความสามารถในการตีความหมาย เป็นต้น เลือกปัญหามีคุณค่า โดยปัญหาที่คุณต้องการนำมาทำการวิจัย คือ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ และเสริมความรู้เดิมให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติงานต่อไป ความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการทำวิจัยจะต้องมีการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา รวมทั้งกำลังแรงงาน เพราะฉะนั้นสำหรับการตัดสินใจว่า คุณจะทำการวิจัยในหัวข้อใด คุณจะต้องมีการคำนึงถึงว่า หัวข้อนั้นมีความสำคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครบครันหรือไม่ ปัญหานั้นมีแหล่งค้นคว้าหรือไม่ เป็นต้น ปัญหางาน ที่น่าสนใจ...

ความรู้ที่น่าสนใจลักษณะของงานวิจัยที่ดี

‘งานวิจัย’ คือ งานสืบเสาะค้นคว้าหาความจริง ด้วยวิธีการที่ระบบ สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือได้ ด้วยการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์นั่นเอง หรือวิธีการสังเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด ซึ่งทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น หรือพิสูจน์ความรู้เดิมว่าถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอะไรไหม ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้… งานวิจัย คือ การคำนวณซึ่งใช้ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งความมีระบบ เข้ามาผสมผสานกัน งานวิจัย คือ งานดีมีเหตุผลและเป้าหมายอย่างเด่นชัด งานวิจัย จำต้องประกอบด้วยเครื่องมือ หรือ เทคนิคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ งานวิจัยจะต้องมี การรวบรวมข้อมูลใหม่รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ หากแต่กรณีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ในการวิจัยจะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม สำหรับความรู้ที่ได้มาจากความรู้เดิมนั้น อาจมาจากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบซ้ำ งานวิจัย เป็นการศึกษาซึ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีอันแตกต่างกันไป งานวิจัยต้อง ใช้ทั้งความพยายาม, ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เนื่องจากบางครั้งต้องคอยเฝ้าติดตามรวมทั้งบันทึกผลอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน งานวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก ตรวจสอบ รวมทั้งเขียนรายงาน อย่าใส่ใจ ระมัดระวัง เพราะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งหมด มีความสำคัญ รวมทั้งมีประโยชน์ ในการสร้างความรู้ใหม่ หรือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา...

ความรู้ที่ไม่ควรพลาด งานวิจัยหมายถึง

‘งานวิจัย’ คือ การที่มนุษย์กระทำบางสิ่งบางอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อค้นหาความจริงอันมาจากพื้นฐานของปัญญา สำหรับจุดมุ่งหมายหลักในการทำวิจัย คือ… เพื่อค้นพบ เพื่อแปลงความหมาย เพื่อพัฒนากรรมวิธีและระบบ โดยการดำเนินงานวิจัยจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ได้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นการนำวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผสมผสานมาจากความต้องการอันแรงกล้า อันเนื่องมาจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ โดยการวิจัยจะเป็นข้อมูลหลักที่นำมาสร้างข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎีที่มนุษย์นำมาใช้เพื่ออธิบายธรรมชาติตลอดจนคุณสมบัติของสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้งานวิจัยยังช่วยให้กรรมวิธีประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เกิดความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ นอกจากนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ, องค์การกุศล, กลุ่มเอกชน ตลอดจนบริษัทต่างๆ นอกจากนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกได้ตามสาขาวิทยาการ รวมทั้งวิชาเฉพาะทาง นอกจากนี้คำว่า ‘งานวิจัย’ ยังใช้ได้ในความหมายที่ว่า ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับวิชาการอีกด้วย จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย ใช้ในทำนายผลต่างๆ ผลที่ได้สามารถนำไปใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ เพื่อจะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้า เช่น การวิจัยเพื่อสร้างเส้นทางสำรวจราคาหนังสือนำมาทำนายได้ว่า แนวโน้มของราคาหนังสือในอนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นต้น ใช้เพื่ออธิบาย โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อนำผลไปใช้อธิบายปัญหาต่างๆ เช่น การวิจัยหาสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนักศึกษาตกต่ำ เป็นต้น ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถนำมาอธิบายได้ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ ใช้ในบรรยายข้อมูลต่างๆ คือ การนำผลที่ได้มาจากการวิจัยไปใช้กับปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาตรวจสอบในหลายๆ ด้านว่า ปัญหานั้นเป็นอย่างไร เช่น...

งานวิจัยมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง

‘งานวิจัย’ ในปัจจุบันนี้ มีมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามงานวิจัย ด้วยการแบ่งจากหลักต่างๆ ดังนี้… พิจารณาจากประโยชน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่…. การวิจัยบริสุทธิ์ – วิจัยเพื่อหาทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป การวิจัยประยุกต์ – เพื่อนำผลลัพธ์ และใช้ในแก้ไขปัญหาอื่นๆ ต่อไป เช่น การวิจัยทางการวิจัยพันธ์พืช เป็นต้น การวิจัยเชิงปฏิบัติ – คือ การวิจัยประยุกต์ซึ่งมุ่งเน้นแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป โดยไม่อาจนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อีก พิจารณาจากข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่… เชิงปริมาณ – จากการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เชิงคุณภาพ – ใช้ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ โดยการเก็บข้อมูลทำได้โดย การสังเกต, สัมภาษณ์, บันทึก เป็นต้น พิจารณาจากระดับของการศึกษา แบ่งออกเป็น… วิจัยเพื่อสำรวจ คือ การวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปรนั้น เพื่อนำผลมาตอบการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นั้นๆ โดยแบ่งเป็น...